Het belang van vaste taxatie bij brandverzekeringen

Open polis

Indien u een verzekeringspolis heeft op basis van een “open polis” dan ligt hier géén taxatierapport conform artikel 7:960 BW aan ten grondslag. De verzekerde som is door de u ooit doorgegeven waarbij er dus zelf een inschatting is gemaakt van de verzekerde waarde. In geval van schade kan het zijn dat de inventaris op basis van dagwaarde wordt uitgekeerd. Het uit te keren bedrag daalt namelijk jaarlijks door afschrijvingen. Tevens loopt u het risico dat u onderverzekerd zijn voor de gebouwen.

Taxeren op basis van een vaste taxatie

Een vaste taxatie is een professionele waardering van de eigendommen waarin u de waarde van eigendommen op basis van nieuwwaarden vastlegt. Dit om er zeker van te zijn dat u tijdens calamiteiten een bedrag krijgt uitgekeerd waar u recht op heeft. Als een object getaxeerd is en zodanig op de polis is omschreven kan de verzekeraar hier niet meer op terugkomen. Hij is er dwingend aan gebonden, zelfs als de verzekerde er beter van wordt. 

Waarom gebouwen taxeren?

De waardegrondslag voor een verzekeringstaxatie van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. In plaats daarvan worden bijvoorbeeld de aankoopwaarde, de historische kostprijs/bouwkosten of de actuele waarde gebruikt. Het risico van onderverzekering is in al die gevallen erg groot.
Een standaard indexering leidt jaarlijks tot een cumulatieve stijging van de verzekerde waarde. Het risico hiervan is dat de herbouwwaarde na een aantal jaren behoorlijk kan afwijken van de werkelijke bouwkosten. Omdat een algemeen standaard indexpercentage voor uw gebouw te hoog kan zijn, is de kans op oververzekering – waarbij u teveel premie betaalt – reëel aanwezig.

Waarom inventarissen taxeren?

De waardegrondslag voor een verzekeringstaxatie van inventarissen en huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen.

Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden, zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. Bij een schade moeten er veel nieuwe zaken aangeschaft worden. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn.
De taxatierapporten kennen een beperkte geldigheid. Dit is 3 jaar voor de getaxeerde inventaris en 6 jaar voor de opstallen mits indexatie van de verzekerde som is opgenomen. Wij adviseren nadrukkelijk om opstallen en inventarissen te laten taxeren om discussie te voorkomen en de afwikkeling van een schade te versnellen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnement met het team van MM  Zeker. 

Bron: Nirimco 

Cookie instellingen