De wettelijke aansprakelijkheids- verzekering

 

Vereisten aansprakelijkheid

Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Voorwaarde is dan wel dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft.

Als u terecht aansprakelijk bent gesteld, vergoedt de verzekeraar de schade onder inhouding van het eigen risico, uiteraard alleen indien u op de MM ZEKER polis het risico heeft verzekerd en dus dekking heeft.
 

De MM ZEKER Polis 

De MM ZEKER polis dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerde objecten, voor schade die met of door het werkmaterieel veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor werkmaterieel dat voldoet aan de definitie van motorrijtuig in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).
 
Als eigenaar van zelfrijdend landbouw- en werkmaterieel bent u verplicht zich te verzekeren voor schade die u aan anderen toebrengt zelfs als het materieel alleen op eigen terrein wordt gebruikt, immers zo stelt de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM);
 
“De bezitter van een motorrijtuig is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (artikel 2 lid 1 van de WAM), waarbij ingevolge deze wet wordt verstaan onder motorrijtuig: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht.”
 

WA-dekking van de MM ZEKER Polis

Onder de verplichte WA-dekking van de MM ZEKER polis valt ook schade door- of met een gekoppelde aanhangwagen, schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en schade door afvallende lading van uw werkmaterieel of aanhangwagen.
 
Onder de WA-dekking van de MM ZEKER polis valt bovendien de schade toegebracht aan een ander motorrijtuig dat niet aan het verzekerde werkmaterieel is gekoppeld en waarvan de verzekeringnemer eigenaar, houder of gebruiker is, alsmede de schade toegebracht aan een aanhangwagen die niet aan het verzekerde werkmaterieel is gekoppeld en waarvan de verzekeringnemer eigenaar, houder of gebruiker is.
 
Standaard is op de MM ZEKER polis ook de aansprakelijkheid voor schade aan eigen zaken meeverzekerd.

 

Cookie instellingen