Werkmaterieel

De wettelijke aansprakelijkheids- verzekering

  Vereisten aansprakelijkheid Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Voorwaarde is dan wel dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft.Als u terecht aansprakelijk bent gesteld, vergoedt de verzekeraar de schade onder inhouding van het eigen risico, uiteraard alleen indien u op de MM ZEKER polis het risico heeft verzekerd en dus dekking heeft.  De MM ZEKER Polis  De MM ZEKER polis dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerde objecten, voor schade die met of door het werkmaterieel veroorzaakt is. Een WA-dekking is wettelijk verplicht voor werkmaterieel dat voldoet aan de definitie van motorrijtuig in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Als eigenaar van zelfrijdend landbouw- en werkmaterieel bent u verplicht zich te verzekeren voor schade die u aan anderen toebrengt zelfs als het materieel alleen op eigen terrein wordt gebruikt, immers zo stelt de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM); “De bezitter van een motorrijtuig is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (artikel 2 lid 1 van de WAM), waarbij ingevolge deze wet wordt verstaan onder motorrijtuig: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht.”  WA-dekking van de MM ZEKER Polis Onder de verplichte WA-dekking van de MM ZEKER polis valt ook schade door- of met een gekoppelde aanhangwagen, schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen, die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en schade door afvallende lading van uw werkmaterieel of aanhangwagen. Onder de WA-dekking van de MM ZEKER polis valt bovendien de schade toegebracht aan een ander motorrijtuig dat niet aan het verzekerde werkmaterieel is gekoppeld en waarvan de verzekeringnemer eigenaar, houder of gebruiker is, alsmede de schade toegebracht aan een aanhangwagen die niet aan het verzekerde werkmaterieel is gekoppeld en waarvan de verzekeringnemer eigenaar, houder of gebruiker is. Standaard is op de MM ZEKER polis ook de aansprakelijkheid voor schade aan eigen zaken meeverzekerd. 

De aanvullende dekkingen

Naast de standaarddekking voor uw werkmaterieel, hebben wij ook de mogelijkheid tot het afsluiten van enkele aanvullende dekkingen, speciaal afgestemd op uw bedrijf. Hieronder treft u enkele voorbeelden van de aanvullende dekkingen voor uw werkmaterieel. Laat u hier goed over informeren door de specialisten van MM ZEKER.  Huurkosten: Bij een gedekte cascoschade op de MM ZEKER polis zijn de kosten van de tijdelijk vervangende machine verzekerd. De huurkosten incl. transportkosten (excl. brandstof) worden volledig vergoed tot 10% van het op de polis verzekerde bedrag. Ook de machine zelf is tijdelijk meeverzekerd zonder dat aanmelding van de machine noodzakelijk is.  Verzekering van tractoren: Voor tractoren hebben wij op de MM ZEKER polis een zeer aantrekkelijk vast tarief voor het WA risico.  Ingehuurd werkmaterieel: Voor ingehuurde machines hebben wij op de MM ZEKER polis de zogenaamde inhuur polis gecreëerd. Deze polis is te sluiten als losse polis en kan gebruikt worden voor machines die door verzekerde zonder machinist gehuurd worden, dit kan bij commerciële verhuurders zijn maar bijvoorbeeld ook bij buren-huur. Schade aan de Last: Vervoer van zaken van derden (werkmaterieel) waarbij schade ontstaat aan deze last, is standaard uitgesloten op een werkmaterieelverzekering, de stelregel is namelijk: Schade door de last is op de standaard werkmaterieelverzekering wel meeverzekerd, maar de schade aan de last niet! Onder de MM ZEKER polis kunnen wij optioneel ook dit risico voor u afdekken. 

Cookie instellingen